Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.protocycles.cz 

(dále jen Všeobecné obchodní podmínky) 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro internetový obchod prodávajícího, jenž je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.protocycles.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

 1. Provozovatelem a majitelem webových stránek www.protocycles.cz je společnost Protocycles s.r.o., IČO: 014 88 422, se sídlem Družstevní 248, Čekanice, 390 02 Tábor. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21667 (dále jen ,,společnost Protocycles s.r.o.“ nebo také ,,Prodávající“). Veškerá majetková práva ve vztahu k těmto webovým stránkám je oprávněna vykonávat v souladu se zák. 121/2000 Sb. o právu autorském pouze společnost Protocycles s.r.o. Jakékoliv uchovávání, upravování a šíření těchto stránek je možné pouze se souhlasem společnosti Protocycles s.r.o. 

 1. Přístup a používání webových stránek www.protocycles.cz je bezplatné, návštěvník užívá webové stránky na vlastní riziko. Společnost Protocycles s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za bezpečné užití a nepřerušený přístup na tyto stránky.  

 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, kterým je buď spotřebitel, nebo podnikatel (spotřebitel nebo podnikatel dále jen „Kupující“). Spotřebitelem je každý, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání vstupuje do smluvního vztahu s Prodávajícím. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo jiným způsobem za účelem dosažení zisku. Obchodní podmínky jsou v rámci webové stránky každému přístupné. 

 1. Veškeré smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ“). 

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředku na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí Kupující sám (internetové připojení, telefonní hovory). Prodávající neuzavírá prostřednictvím prostředků komunikace na dálku smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění. 

 

Článek II. 

Kupní smlouva 

 1. Je-li Kupující spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky www.protocycles.czs tím, že kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Přijetí objednávky Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu označenou Kupujícím. Potvrzující e-mail nemá vliv na uzavření kupní smlouvy. Objednávka zboží se provádí prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webových stránkách www.protocycles.cz s vyplněním veškerých tam uvedených náležitostí. Před odesláním objednávky zboží Prodávajícímu může Kupující měnit údaje, které do objednávky vložil, jako je množství zboží, dopravu, ale i způsob platby. Není-li Kupující spotřebitel, je návrhem na uzavření kupní smlouvy odeslaná objednávka Kupujícím s tím, že k uzavření kupní smlouvy dojde doručením potvrzující e-mailové zprávy na e-mailovou adresu označenou Kupujícím. Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce.  

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ se nepoužije. 

 1. Součástí e-mailové zprávy, prostřednictvím které dochází k potvrzení objednávky Kupujícího je vždy aktuální platné znění těchto Všeobecných obchodních. 

 1. Objednávka zboží se provádí prostřednictvím webového rozhraní obchodu umístěného na webových stránkách www.protocycles.cz s vyplněním veškerých tam uvedených náležitostí. Před odesláním objednávky zboží prodávajícímu může kupující měnit údaje, které do objednávky vložil, jako je množství zboží, doprava, ale i způsob platby. 

 1. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejich náležitostí stanovených NOZ je ve smyslu ustanovení § 1726 NOZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 NOZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. 

 1. Na objednávku, která neobsahuje všechny požadované náležitosti, nebo nesplňuje náležitosti uvedené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, nebo je s nimi v rozporu a nebyla ani po výzvě učiněné ze strany Prodávajícího doplněna či opravena, se hledí jako na objednávku, která nebyla učiněna.  

 1. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před jejím odesláním seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 

 

Článek III. 

Doprava zboží, lhůty pro dodání zboží, místo dodání 

 1. Možný způsob dopravy zboží je závislý na charakteru zboží a je vždy dán na výběr a uveden u nabízeného druhu zbožíKupujícím objednané zboží může být dopravováno prostřednictvím společnosti PPL, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, či může být určeno vzhledem k jeho charakteru pouze k vyzvednutí v provozovně Prodávajícího na adrese Branice 111, Bernartice 398 43Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku přepravy v den učinění objednávky zboží. S cenou přepravy je Kupující vždy seznámen před odesláním objednávky zboží. Náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy. V případě osobního odběru zboží v provozovně Prodávajícího na adrese Branice 111, Bernartice 398 43, je náklad na dopravu 0,- Kč. 

 1. Lhůta pro dodání zboží je vždy uvedena u daného zboží. V případě, že by nebylo možné v této lhůtě zboží Kupujícímu dodat, bude tato skutečnost Kupujícímu do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky oznámena. 

 1. Kupujícím objednané zboží je dodáno do místa dodání uvedené v objednávce, a to způsobem určeným Kupujícím, nejedná-li se o zboží, které je možné pouze k osobnímu vyzvednutí.  

 1. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. 

 1. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

 1. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se Kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží. 

 1. V případě, kdy je zboží dopravováno prostřednictvím přepravce, je Kupující povinen při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, se kterým sepíše škodní protokol. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno současně neprodleně oznámit Prodávajícímu. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od dopravce převzít. 

 

Článek IV. 

Ceny a platba za zboží 

 1. Cena za zboží dodané Prodávajícím na základě objednávky Kupujícího je stanovena ve výši podle aktuálního ceníku uvedeného na webových stránkách www.protocycles.cz v den, kdy Kupující objednávku učinil. Cena zboží je na www.protocycles.cz uváděna vždy včetně i bez DPH a včetně všech souvisejících poplatků požadovaných zákonem. Výsledná cena je vždy cenou s připočtením DPH. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv. 

 1. Za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách bude Prodávající účtovat Kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží Kupujícímu, kdy webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 

 1.  Učiněním objednávky Kupující potvrzuje souhlas s Prodávajícím uvedenými cenami za objednané zboží a zavazuje se k úhradě ceny za objednané zboží. 

 1. Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v rámci jeho objednávky, kdy kupující má možnost volby z těchto variant: 

 1. Bezhotovostně bankovním převodem na účet Prodávajícího - bankovní spojení: Fio banka a.s., číslo účtu: 2400748738/2010. Jako variabilní symbol se uvádí číslo objednávky. Zboží bude Kupujícímu odesláno po připsání částky platby za objednávku na účet Prodávajícího, 

 1. vhotovosti (na dobírku) – zákazník zaplatí zboží v hotovosti při jeho převzetí od smluvního dopravce, 

 1. v hotovosti při osobním převzetí zboží v provozovně Prodávajícího. 

 1. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží Kupujícím. Prodávající může po Kupujícím požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu, zejména v případech, kdy je u zboží uvedeno, že je k dodání „pouze na objednávku“. 

 

Článek V. 

Nároky z vad zboží 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů a to zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ. 

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, ledaže je Kupující také podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti, zejména za to, že v době, kdy zboží převzal: 

 1. má zboží takové vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 

 1. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 

 1. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

 1. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

 1. Je-li Kupujícímu dodáno vadné plnění, kterým došlo k podstatnému porušení smlouvy, má kupující právo 

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, 

 1. na odstranění vady opravou věci, 

 1. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 

 1. odstoupit od smlouvy. 

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy (viz. odst. 4. níže). 

 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. 

 1. Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na náklady Prodávajícího věc původně dodanou. 

 1. Neoznámí-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy. 

 1. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjisti, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.  

 1. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny Branice 111, Bernartice 398 43, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží. 

 1. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé. 

 1. V případě koupi zboží spotřebitelem, projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 

 1. Kupující- spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Ustanovení tohoto článku se neužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 

 

Článek VI. 

Zvláštní ustanovení při koupi zboží spotřebitelem 

 1. V případě, kdy je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má Kupující, který je spotřebitelem v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1. NOZ právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, kdy je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží, nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Kupujícím odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě na adresu sídla Prodávajícího, nebo na e-mailovou adresu Prodávajícího, které jsou uvedeny v Článku VIII. těchto Všeobecných obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář, který je nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek. V případě, kdy spotřebitel využije pro odstoupení od kupní smlouvy vzorového formuláře, potvrdí Prodávající bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. 

 1. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto Článku se kupní smlouva od počátku ruší. Spotřebitel je povinen vrátit neporušené Zboží v kompletním stavu Prodávajícímu, s tím že nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

 1. V případě, kdy Kupující odstoupí dle předchozího odstavce od kupní smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nedohodnou-li se jinak Prodávající je současně oprávněn vrátit plnění poskytnuté mu Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady.  Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí, nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.  

 1. Aby mohlo být ze strany Prodávajícího v případě odstoupení od smlouvy přijato zboží zpět, nesmí být nikterak poškozeno, nebo jevit známky používání či opotřebení. 

 1. Spotřebitel bere na vědomí, že nelze ve smyslu ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. 

 

Článek VII. 

Kontaktní údaje 

 1. Kontaktními údaji Prodávajícího jsou: 

Protocycles s.r.o., IČO: 014 88 422 

se sídlem: Družstevní 248, Čekanice, 390 02 Tábor. 

Tel: +420 777 883 494 

e-mail: vit@protocycles.cz 

Kontaktní osoba pro vyřizování objednávek: Vít Kučera 

Kontaktní osoba pro vyřizování reklamací a odstoupení od kupní smlouvy: Vít Kučera 

 

Článek VIII. 

Ochrana osobních údajů 

 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Článek IX. 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies 

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Článek XI. 

 Závěrečná ustanovení 

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího platí ve znění uvedeném na webové stránce Prodávajícího www.protocycles.cz v den uzavření kupní smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo měnit znění Všeobecných obchodních podmínek. 

 1. V případě, kdy bude smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami NOZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami NOZ. 

 1. Prodávající prohlašuje, že má k prodeji zboží na www.protocycles.cz platné živnostenské oprávněníVe smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 NOZ sděluje Prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Kontrolu nad dodržováním živnostenského zákona provádí příslušný živnostenský úřad. Kontrolu nad dodržováním ochrany osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů.  

 1. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.  

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.10.2014.