Ogólne Warunki Handlowe dotyczące zakupów w sklepie internetowym www.protocycles.pl

(zwane dalej „Ogólnymi warunkami”):

 

Artykuł I.

Przepis wprowadzający

1. Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują w sklepie internetowym Sprzedającego pod adresem strony internetowej www.protocycles.pl (zwanej dalej „Witryną”) za pośrednictwem Interfejsu Witryny (zwanego dalej „Interfejsem Witryny”).

2. Operatorem i właścicielem strony internetowej www.protocycles.pl jest firma Protocycles s.r.o., Nr identyfikacyjny: 014 88422 z siedzibą pod adresem: Družstevní 248, Čekanice, 390 02 Tábor, Republika Czeska. Spółka jest zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Czeskich Budziejowicach, sekcja C, nr 21667 (spółka zwana dalej „Protocycles s.r.o.” lub „Sprzedawcą”). Wszelkie prawa własności do tej strony internetowej mogą być egzekwowane zgodnie z ustawą nr 121/2000 Sb. w sprawie własności praw autorskich Protocycles s.r.o. Wszelkie przechowywanie, modyfikowanie lub dystrybucja tej strony są możliwe wyłącznie za zgodą Protocycles s.r.o.

3. Dostęp i korzystanie ze strony www.protocycles.pl jest bezpłatne, odwiedzający korzysta z witryny na własne ryzyko. Protocycles s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczne korzystanie i nieprzerwany dostęp do tej strony.

4. Ogólne Warunki regulują prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego, który jest konsumentem lub przedsiębiorcą (konsumentem lub przedsiębiorcą zwanym dalej „Kupującym”). Konsumentami są wszyscy, którzy poza swoją działalnością lub poza zakresem swojego zawodu, nawiązują stosunek umowny ze Sprzedawcą. Przedsiębiorca to podmiot, który samodzielnie prowadzi działalność zarobkową na własny rachunek i ponosi odpowiedzialność handlową lub inną w celu osiągnięcia zysku. Warunki są dostępne dla wszystkich na stronie.

5. Wszelkie stosunki umowne między Sprzedawcą, a Kupującym podlegają prawu Republiki Czeskiej, w szczególności ustawie nr 89/2012 Zb., Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami (zwany dalej „NOZ”).

6. Kupujący zgadza się korzystać ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy zakupu ponosi sam Kupujący (połączenie internetowe, rozmowy telefoniczne). Sprzedawca nie zawiera umów za pomocą środków komunikacji na odległość, których przedmiotem jest powtarzające się świadczenie.

 

Artykuł II.

Umowa zakupu

1. Jeżeli Kupujący jest konsumentem, propozycją zawarcia umowy kupna jest lokalizacja towarów oferowanych przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.protocycles.pl, natomiast umowa kupna zostaje zawarta wskutek złożenia zamówienia przez Kupującego i przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego. Przyjęcie zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail wskazany przez Kupującego. E-mail potwierdzający nie wpływa na zawarcie umowy kupna. Zamawianie towarów odbywa się za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się na stronie internetowej www.protocycles.pl poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych danych. Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy, Kupujący może zmienić dane wprowadzone do zamówienia, takie jak ilość towarów, wysyłka, a także sposób płatności. Jeśli Nabywca nie jest konsumentem, Umowa Zakupu zawiera zamówienie Nabywcy, przy czym Umowa Zakupu zostaje zawarta z chwilą dostarczenia wiadomości e-mail z potwierdzeniem na adres e-mail wskazany przez Nabywcę. Umowa kupna zawarta jest w języku polskim.

2. Wszelka prezentacja towarów umieszczonych w interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży tego towaru. Sekcja § 1732 art. 2 NOZ nie ma w tym przypadku zastosowania.

3. Częścią wiadomości e-mail, za pośrednictwem której zamówienie Kupującego jest potwierdzone, jest zawsze aktualna wersja niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

4. Zamówienie towarów odbywa się za pośrednictwem interfejsu internetowego sklepu znajdującego się na stronie internetowej www.protocycles.pl, z uwzględnieniem wszystkich wymienionych tam produktów. Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy, Kupujący może zmienić dane wprowadzone do zamówienia, takie jak ilość towarów, wysyłka, a także sposób płatności.

5. Zawarcie umowy kupna bez negocjowania wszystkich danych określonych przez NOZ jest wykluczone w rozumieniu sekcji § 1726 NOZ. Ponadto, zgodnie z postanowieniami sekcji § 1740 art. 3 NOZ, Sprzedawca wyklucza przyjęcie oferty przez dostawę lub wyjazd.

6. Zamówienie, które nie zawiera wszystkich wymaganych danych lub nie spełnia wymagań określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach i Zasadach lub jest z nimi sporne i nie zostało wypełnione lub poprawione po złożeniu żądania Sprzedającego nie będzie zaakceptowane przez Sprzedającego.

7. Składając zamówienie Kupujący potwierdza, że ​​przeczytał i zaakceptował niniejsze Ogólne Warunki przed wysłaniem w wersji obowiązującej w momencie wysłania zamówienia.

 

Artykuł III.

Transport towarów, czas dostawy, miejsce dostawy

1. Możliwy sposób transportu towarów zależy od charakteru towarów i zawsze jest możliwy wybór i podanie preferowanego rodzaju transportu. Towary zamówione przez Kupującego mogą być transportowane za pośrednictwem firmy kurierskiej, za pośrednictwem operatora pocztowego lub mogą zostać odebrane w siedzibie Sprzedającego w Branicach 111, Bernartice 398 43, Republika Czeska. Cena transportu jest regulowana aktualnym cennikiem transportu w dniu złożenia zamówienia towary. Kupujący jest zawsze informowany przez Sprzedającego o cenie wysyłki przed wysłaniem towaru. Koszt dostawy różni się w zależności od wybranej metody i operatora usługi transportowej. W przypadku odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego w Branicach 111, Bernartice 398 43, Republika Czeska, koszt transportu wynosi 0 PLN.

2. Termin dostawy towarów jest zawsze podany dla towarów. Jeśli dostarczenie towarów do Kupującego w tym terminie nie jest możliwe, Kupujący zostanie powiadomiony o tym fakcie w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

3. Zamówione przez Kupującego towary są dostarczane do miejsca dostawy określonego w zamówieniu, w sposób określony przez Kupującego, chyba że towar jest dostępny tylko do odbioru osobistego.

4. Jeżeli Sprzedający jest zobowiązany na podstawie umowy zakupu do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia towaru w momencie dostawy.

5. W przypadku, gdy towar musi być dostarczony wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty kosztów związanych z ponownym dostarczeniem towarów kosztami odpowiednio związanymi z innymi środkami dostawy.

6. Kupujący zgadza się, że Sprzedawca dostarczy wybranemu przewoźnikowi informacje dotyczące Kupującego, w zakresie niezbędnym do prawidłowej dostawy towarów.

7. W przypadku, gdy towary są transportowane przez przewoźnika, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania przy odbiorze towaru, a w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika oraz sporządzić z przewoźnikiem protokół szkody. Wszelkie niekompletne lub uszkodzone przesyłki muszą być zgłoszone Sprzedawcy w tym samym czasie. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione otwarcie przesyłki, Kupujący nie musi przyjmować przesyłki od przewoźnika.

 

Artykuł IV.

Ceny i zapłata za towary

1. Cena za towary dostarczone przez Sprzedawcę na podstawie zamówienia Kupującego jest ustalana zgodnie z aktualnym cennikiem podanym na stronie internetowej www.protocycles.pl w dniu złożenia zamówienia przez Kupującego. Cena towarów jest zawsze podana na stronie www.protocycles.pl, w tym i bez podatku VAT, w tym wszystkie związane z tym opłaty wymagane przez prawo. Finalna cena towaru obejmuje dodatkowo podatek VAT. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany cen towarów, tak aby taka zmiana ceny nie wpłynęła na już zawartą Umowę Zakupu.

2. Zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedający obciąży Kupującego ceną towaru powiększoną o koszty dostarczenia towaru Kupującemu, gdzie Interfejs Sklepu Internetowego zawiera również informacje o kosztach pakowania i dostawy. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów wymienionych w Interfejsie Sklepu Internetowego mają zastosowanie tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej lub Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Składając zamówienie Kupujący akceptuje podaną przez Sprzedającego cenę zamówionego towaru i zobowiązuje się do jej zapłaty.

4. Sposób zapłaty ceny zakupu zostanie uzgodniony w umowie zakupu, która będzie zależała od wyboru kupującego dokonanego w ramach jego zamówienia, gdzie kupujący ma do wyboru następujące opcje:

- Przelew bankowy - przelewem bankowym na konto Sprzedającego - dane bankowe: PL07105019081000009031493191 / ING P        ING Bank  Śląski S.A.
Numer zamówienia jest podany jako symbol zmiennej. Towary zostaną wysłane do Kupującego po wpłaceniu kwoty zamówienia na konto Sprzedającego.

- Za pobraniem - Kupujący płaci za towar gotówką przewoźnikowi przy dostawie towaru,

- Odbiór osobisty - gotówką w siedzibie Sprzedającego po osobistej akceptacji towarów.

5. Sprzedawca wymaga, aby Kupujący zapłacił cenę zakupu przed odebraniem towaru. Sprzedawca może zażądać od Kupującego dokonania depozytu lub innej podobnej płatności, w szczególności w przypadkach, gdy towary są określone jako „tylko na zamówienie”.

 

Artykuł V.

Roszczenia z tytułu wad towarów

1. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące wadliwego wykonania regulują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności § 1914 do § 1925, § 2099 do 2112 oraz § 2161 do § 2174 NOZ.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego, chyba że Kupujący jest również przedsiębiorcą i po zawarciu umowy jest oczywiste, że zakup dotyczy również jego działalności gospodarczej w szczególności, gdy otrzymał on towary, które:

- Towary posiadają właściwości, które strony uzgodniły lub jeśli strony nie zawarły uzgodnień, a towary posiadają te cechy, które Sprzedawca lub producent opisał lub których oczekiwał Kupujący w odniesieniu do charakteru towarów i reklam odnoszących się do danych towarów,

-  Towary nadają się do celu, do którego sprzedający oświadcza, że ​​są przeznaczone lub dla celów do których tego rodzaju towary są zwykle użytkowane,

- Towary odpowiadają jakości lub projektowi zgodnemu z próbką lub szablonem, jeżeli jakość lub projekt zostały określone zgodnie z uzgodnioną próbką lub szablonem,

- Zgodny jest towar, ilość lub waga i spełnia wymogi prawa.

3. Jeśli Kupujący otrzyma wadliwy towar, który spowodował istotne naruszenie umowy, Kupujący ma prawo wymagać od Sprzedającego:

- Usunięcia wady, dostarczenia nowego przedmiotu bez wad lub dostarczenia brakujących elementów do przedmiotu,

- Naprawy wady lub naprawy przedmiotu,

- Odpowiedniego obniżenia ceny zakupu w stosunku do rozmiaru wady towaru,

- Odstąpienia od umowy.

Kupujący powiadomi Sprzedawcę o przysługującym mu prawie niezwłocznie po wykryciu wady towaru. Kupujący nie może zmienić wyboru dokonanego bez zgody Sprzedającego; nie ma to zastosowania, jeśli Kupujący zażądał naprawy wady, która okaże się nieodwracalna. Jeśli Sprzedający nie usunie wad w rozsądnym terminie lub jeśli Sprzedający poinformuje Kupującego, że nie usunie wad, Kupujący może zażądać rozsądnego obniżenia ceny zakupu towaru zamiast usunięcia wady lub może odstąpić od umowy. Jeśli Kupujący nie skorzysta ze swojego prawa w odpowiednim czasie, ma on takie prawa jak w przypadku drobnego naruszenia umowy (patrz paragraf 4 poniżej).

4. Jeśli wadliwe wykonanie jest nieznacznym naruszeniem umowy, Kupujący ma prawo zażądać usunięcia wady lub odpowiedniego obniżenia ceny zakupu towaru. Dopóki Kupujący nie skorzysta z prawa do zażądania obniżenia ceny zakupu lub nie odstąpi od umowy zakupu, Sprzedawca może dostarczyć brakujące elementy lub usunąć wadę towaru. Inne wady mogą zostać usunięte przez Sprzedawcę, według jego uznania, poprzez naprawę przedmiotu lub dostarczenie nowego przedmiotu. Jeśli Sprzedawca nie usunie wady w terminie lub odmówi usunięcia wady, Kupujący może zażądać obniżenia ceny zakupu towaru lub może odstąpić od umowy. Kupujący nie może zmienić wyboru dokonanego bez zgody Sprzedającego.

5. Po dostarczeniu nowego przedmiotu Kupujący zwróci Sprzedającemu, na koszt Sprzedającego, przedmiot pierwotnie dostarczony.

6. Jeśli Kupujący nie zgłosi wady w terminie, Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy zakupu.

7. Jeśli Kupujący nie powiadomi Sprzedającego o wadzie bez zbędnej zwłoki po tym, jak był w stanie wykryć wadę w odpowiednim czasie i dokładając należytej staranności, sąd nie przyzna mu prawa żądania naprawy. Jeśli jest to wada ukryta, to samo dotyczy sytuacji, w której wada nie została zgłoszona niezwłocznie po tym, jak Kupujący był w stanie ją znaleźć z należytą starannością, ale nie później niż dwa lata po wydaniu przedmiotu.

8. Kupujący może złożyć oświadczenie żądania naprawy towaru w stosunku do Sprzedającego z siedzibą firmy pod adresem: Branice 111, Bernartice 398 43, Republika Czeska, gdzie akceptacja reklamacji jest możliwa w odniesieniu do zakresu sprzedawanych towarów. Za moment złożenia reklamacji uważa się moment, w którym Sprzedawca otrzymał reklamowany towar od Kupującego.

9. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia reklamowanego towaru w przypadkach, gdy reklamowany towar i/lub jego elementy są zanieczyszczone lub nie spełniają podstawowych wymagań dotyczących higienicznie bezpiecznego przekazania towarów do postępowania reklamacyjnego, chyba że jest to normalne zanieczyszczenie.

10. W przypadku zakupu towarów przez konsumenta, jeżeli wada wystąpi w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru, towary uważa się za wadliwe w momencie ich odbioru.

11. Konsument – odbiorca końcowy ma prawo do skorzystania z prawa do zgłoszenia reklamacji wady, która ma miejsce w przypadku towarów konsumpcyjnych w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od otrzymania towaru. Postanowienia niniejszego artykułu nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie z uwagi na wadę, dla której uzgodniono niższą cenę, do zużycia towarów spowodowanego jego normalnym użytkowaniem; jeśli to jest towar.

 

Artykuł VI.

Specjalne przepisy dotyczące zakupu towarów przez konsumenta

1. Jeżeli umowa kupna została zawarta za pomocą środków porozumiewania się na odległość, Kupujący, który jest konsumentem zgodnie z § 1829 art. 1 NOZ, ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru i z zastrzeżeniem, że przy umowie kupna kilku rodzajów towarów lub dostawy kilku części, okres ten rozpoczyna się od daty otrzymania ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od Umowy Zakupu musi zostać wysłane przez Kupującego w terminie określonym w poprzednim zdaniu do siedziby Sprzedawcy lub na adres e-mail Sprzedawcy, jak określono w Artykule VIII. niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Aby odstąpić od Umowy Zakupu, Kupujący może użyć standardowego formularza, który stanowi integralną część niniejszych Ogólnych Warunków. Jeżeli konsument korzysta ze standardowego formularza odstąpienia od umowy kupna, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie bez zbędnej zwłoki.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu zgodnie z niniejszym artykułem umowa zakupu zostaje anulowana. Konsument jest zobowiązany do zwrotu nienaruszonego towaru w stanie kompletnym, ponosząc w ten sposób koszty związane ze zwrotem towaru do Sprzedawcy, nawet jeśli towary nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową ze względu na ich charakter.

3. Jeśli Kupujący odstąpi od Umowy Zakupu zgodnie z poprzednim ustępem, Sprzedawca zwróci środki otrzymane od Nabywcy w ciągu 14 dni od odstąpienia od Umowy Kupna przez Kupującego w taki sam sposób, jaki otrzymał od Nabywcy, chyba że uzgodniono inaczej. Jednocześnie Sprzedający ma prawo zwrócić świadczenie dostarczone mu przez Kupującego w momencie zwrotu towaru Kupującemu lub w inny sposób, jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę, a Kupujący nie poniesie dodatkowych kosztów. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy zakupu, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków Kupującemu, zanim Kupujący nie zwróci towarów Kupującemu lub udowodni, że towar został wysłany do Sprzedawcy.

4. Aby Sprzedawca mógł przyjąć towary w przypadku odstąpienia od umowy, nie mogą one zostać uszkodzone lub wykazywać śladów użytkowania lub zużycia.

5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że nie jest możliwe, w rozumieniu § 1837 NOZ, odstąpienie od umowy kupna dostawy towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem Kupującego lub jego osoby.

 

Artykuł VII.

Dane kontaktowe

 

Dane kontaktowe sprzedawcy to:

Protocycles s.r.o., Nr Identyfikacyjny: 014 88422

Siedziba: Družstevní 248, Čekanice, 390 02 Tábor, Republika Czeska.

Telefon: +48 531 888 494

E-mail: konrad@protocycles.com

Osoba kontaktowa do realizacji zamówienia: Konrad Jonak

Osoba kontaktowa do rozpatrywania skarg i odstąpienia od umowy: Konrad Jonak

 

Artykuł VIII.

Ochrona danych osobowych

1. Obowiązek poinformowania Kupującego zgodnie z art. 13 rozporządzenia (WE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej „Rozporządzeniem 2016/679”) dotyczące przetwarzania danych osobowych Kupującego w celu wykonania Umowy Zakupu, w celu negocjowania niniejszej Umowy oraz w celu realizacji przez Sprzedającego zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych przez Sprzedawcę za pomocą oddzielnego dokumentu.

 

Artykuł IX.

Wysyłanie komunikatów handlowych i przechowywanie plików cookies

1. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością Sprzedającego na adres e-mail Kupującego i wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedającego na adres e-mail Kupującego. Sprzedawca przekazuje swój obowiązek informacyjny Kupującemu w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia 2016/679 dotyczącego przetwarzania danych osobowych Kupującego w celu wysyłania komunikatów handlowych za pomocą oddzielnego dokumentu.

2. Kupujący zgadza się na przechowywanie tak zwanych plików cookies na swoim komputerze. W przypadku, gdy istnieje możliwość dokonania zakupu na stronie internetowej i dotrzymania zobowiązań wynikających z umowy kupna bez użycia tzw. plików Cookies przechowywanych na komputerze Kupującego, Kupujący może wycofać zgodę na przechowywanie plików Cookies na swoim komputerze.

 

Artykuł X.

 Postanowienia końcowe

1. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej Sprzedającego www.protocycles.pl w dniu zawarcia Umowy Zakupu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogólnych Warunków.

2. W przypadku gdy Kupującym jest konsument, w kwestiach nieuregulowanych w Ogólnych Warunkach zastosowanie będą mieć przepisy NOZ i ustawa nr 634/1992 Sb. w sprawie ochrony konsumentów. Natomiast jeżeli stroną umowy jest przedsiębiorca, w kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy NOZ.

3. Sprzedawca oświadcza, że ​​posiada ważną licencję handlową na stronie www.protocycles.pl. Zgodnie z sekcją § 1820 art. 1 NOZ, Sprzedający informuje konsumenta, że​​skarga konsumencka może zostać wniesiona do organu kontrolnego, Czeskiego Urzędu Inspekcji Handlowej. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej rozpatruje pozasądowe skargi konsumentów w sposób i na warunkach określonych w odpowiednich przepisach prawnych. Biuro ds. Licencjonowania Handlu prowadzi kontrolę nad ustawą o licencjonowaniu handlu. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych.

4. Umowy zakupu są archiwizowane przez sprzedającego, nawet po ich zawarciu, od momentu ich zawarcia. Umowy zakupu są archiwizowane w formie, w jakiej zostały zawarte. Dostęp do Umów Zakupu przysługuje wyłącznie Sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, której powierzono archiwizację. Osoby nie są upoważnione do udostępniania umów stronom trzecim, z wyjątkiem wszelkich prawnych zobowiązań do ich ujawnienia.

Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują od dnia 01.10.2014.