Polityka prywatności

I. Postanowienia wstępne

1. Administratorem danych osobowych, o którym mowa w art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 2016/679'' jest Protocycles s.r.o. nr identyfikacyjny: 01488422 z siedzibą w Družstevní 248, Čekanice, 390 02 Tábor, Republika Czeska (zwany dalej „Administratorem”).

2. Dane kontaktowe Administratora to:

adres: Družstevní 248 

Čekanice, 390 02 Tábor 

Republika Czeska

email: info@protocycles.cz

Telefon: +420 777 883 494

3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jeden lub więcej określonych identyfikatorów fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychologicznych, ekonomicznych, kulturowych lub tożsamość jednostki.

4. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

1. Administrator przetwarza przekazane mu dane osobowe lub dane osobowe uzyskane przez Administratora za pośrednictwem zamówienia.

2. Administrator przetwarza dane identyfikacyjne oraz dane kontaktowe niezbędne do wykonania Umowy.

III. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

1. Prawną przyczyną przetwarzania danych osobowych jest:

- wykonanie Umowy między Tobą a Administratorem zgodnie z art. b) Rozporządzenia 2016/679

- uzasadniony interes Administratora w dostarczaniu marketingu bezpośredniego (w szczególności za wysyłanie informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a); (f) Rozporządzenia 2016/679

- Twoja zgoda na przetwarzanie w celu zapewnienia marketingu bezpośredniego (w szczególności za wysyłanie informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a). a) Rozporządzenia 2016/679 w związku z sekcją 7 (2) ustawy nr 480/2004 Sb., w sprawie niektórych usług społecznościowych i informacyjnych, w przypadku braku zamawiania towarów lub usług.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

- przetwarzanie Twojego zamówienia oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Tobą a Administratorem. Przy zamawianiu wymagane są dane osobowe niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia (nazwa i adres, kontakt), podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zawarcia i wykonania Umowy,

- wysyłanie wiadomości biznesowych i podejmowanie innych działań marketingowych.

3. Nie ma automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia 2016/679.

IV. Okres przechowywania danych

1. Administrator przechowuje dane osobowe:

- tak długo, jak jest to konieczne do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Tobą a Administratorem oraz do dochodzenia roszczeń wynikających ze stosunków umownych (przez okres 15 lat od zakończenia Umowy),

- do momentu, aż zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych zostanie cofnięta, jednak nie dłużej niż przez 15 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane za zgodą.

2. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych Administrator usuwa dane osobowe.

V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy Administratora)

1. Odbiorcami danych osobowych są osoby:

- zaangażowane w dostarczanie towarów/usług/płatności na podstawie Umowy,

- świadczące usługi sklepu internetowego (hosting) i innych usług związanych z obsługą sklepu internetowego,

- świadczenie usług marketingowych.

2. Administrator zamierza przekazać dane osobowe do kraju trzeciego (spoza UE) lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcy danych osobowych w krajach trzecich są dostawcami usług pocztowych/chmurowych.

VI. Twoje prawa

1. Zgodnie z warunkami Rozporządzenia 2016/679 przysługuje Ci:

- prawo dostępu do danych osobowych zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679,

- prawo uaktualnienia danych osobowych zgodnie z art. 16 rozporządzenia 2016/679 lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 rozporządzenia 2016/679,

- prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 rozporządzenia 2016/679,

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 rozporządzenia 2016/679,

- prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 rozporządzenia 2016/679,

- prawo do wycofania zgody na przetwarzanie na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres lub adres e-mail Administratora określonego w pkt. I. 

2. Przysługuje Ci również prawo złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że Twoje prawo do danych osobowych zostało naruszone.

VII. Zasady ochrony prywatności

1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.

2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych i repozytoriów danych osobowych w formie papierowej.

3. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają tylko osoby upoważnione osobiście przez Administratora. 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Składając zamówienie z formularza zamówienia online potwierdzasz, że zapoznałeś się z polityką prywatności i akceptujesz ją w całości.

2. Zaznaczając zgodę w formularzu online, wyrażasz zgodę na niniejsze warunki oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z nimi i akceptujesz je w całości. Potwierdzając swoją zgodę, potwierdzasz, że znasz warunki swojej prywatności i akceptujesz ją w całości.

3. Administrator ma prawo do zmiany niniejszych warunków. Opublikuje nową wersję Polityki Prywatności na swojej stronie internetowej, a jednocześnie wyśle Ci nową wersję niniejszych warunków i zasad na adres e-mail, który podałeś Administratorowi. 

Niniejsze warunki wchodzą w życie dnia 22 maja 2018 roku.